Kérdőíves nyereményjáték – Játékszabályzat

Az Adalékmentesen Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, HRSZ. 759/9., a továbbiakban: „Szervező”) „KÉRDŐÍVES NYEREMÉNYJÁTÉK” néven promóciós nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) hirdet.

1. A Játékban való részvétel feltételei

A Szervező által szervezett Játékban
a) az a 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és
b) aki a Játék időtartama alatt kitölti a weboldalon található kérdőívet, és
c) a kérdőív kitöltése után keresztneve és e-mail címe megadásával a Játékra regisztrál és akként nyilatkozik, hogy elfogadja a Játékszabályzat feltételeit és annak részeként az Adatkezelési tájékoztatót.

A Játékban a Szervezőnek és a kapcsolt vállalkozásainak munkavállalói, vezető tisztségviselői, továbbá a Szervezővel és a kapcsolt vállalkozásaival megbízási, vállalkozási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

2. A Játék időtartama

A Játék 2022. 09. 29. napján 00 órától 2022. 10. 06. 24 óráig tart, az ezen időszakban regisztrált és a jelen Játékszabályzatnak megfelelő jelentkezések vesznek részt a Játékban.

3. A Játék menete

A Szervező a 4. pontban meghatározott Nyereményeket sorsolja azon, az 1. pontban foglalt feltételeknek megfelelő játékosok között, akik a Játék 2. pontban meghatározott időtartamában regisztrálnak a Játékra.
A játékosok a Játék időtartama alatt csak egyszer regisztrálhatnak, az ezt meghaladó regisztrációt a Szervező a nyeremények sorsolásakor nem veszi figyelembe.
A Szervező kizárólag a hozzá megérkezett és a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő regisztrálók között sorsolja a nyereményeket. A Szervező a hibás vagy érvénytelen regisztrációkért (pl. érvénytelen e-mail cím megadása, kérdőív kitöltése nélküli regisztráció) valamint a játékos érdekkörében felmerülő egyéb hibákért (pl. a távközlési rendszer hibáiért) felelősségét kizárja.

4. A nyeremények

A Játék időtartama végén a Szervező 3 db, egyenként 12 darabos POLCZ készétel csomagot sorsol a játékosok között. A 12 darabos POLCZ készétel csomag tartalma a nyertes által szabadon választható 15 különböző POLCZ készétel közül kerül összeállításra. A 15 féle készétel a www.adalekmetesen.hu oldalon megtekinthető. A nyeremény tartalma készpénzre nem váltható.

5. A nyertesek sorsolása, a nyeremények átadása

A nyeremények sorsolására a Szervező székhelyén, a játék végét követő 5 napon belül kerül sor, legkésőbb 2022. 10. 11-ig.

A Szervező a sorsolást automatizált gépi sorsolás útján bonyolítja. A Szervező a sorsolás alkalmával a játék végéig érkezett regisztrációk közül 5 nyertest sorsol.
A Szervező a nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti, a sorsolást követő 5 napon belül. A nyerteseknek 5 munkanapon belül szükséges válasz e-mailben megerősíteniük a nyeremény elfogadását, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatok. Ha az előzőek szerinti együttműködési kötelezettségét a nyertes határidőn belül nem teljesíti, a nyereményre való jogosultságát elveszti.

A nyereményt a Szervező a nyertesnek e-mailben küldi meg.

6. Információ a Játékról

A Játékkal kapcsolatos információk és a Játék hivatalos játékszabályzata az polczfood.hu oldalon jelennek meg.

7. Adók, járulékok, illetékek, egyéb díjak

A nyereményeket SZJA és egyéb adó vagy járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban bármilyen adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség felmerül, úgy a Szervező a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót (SZJA) és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő egyéb járulékokat, szociális hozzájárulási adót megfizeti. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

8. Vegyes rendelkezések

A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban azt szavatolja, hogy a jelen Játékszabályzat szerinti nyereményeket a feltételeknek megfelelő nyerteseknek átadja. A Szervező a Játékkal kapcsolatos minden egyéb igénnyel kapcsolatban kizárja felelősségét. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, azzal, hogy erről közleményt köteles megjelentetni az polczfood.hu honlapon. A Játékra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók. A Játékkal kapcsolatosan felmerülő esetleges jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. A Szervező 2022. 11. 10. napját követően a Játékkal összefüggésben semmiféle panaszt, igényt, követelést nem fogad el.

9. Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő:
Adalékmentesen Kft (székhely: 3000 Hatvan, HRSZ. 759/9., www.polczfood.hu, +36 30 / 113 80 01, email: ugyfelszolgalat@adalekmentesen.hu) mint Szervező.

Az adatkezelés célja:
A személyes adatok kezelésének célja a Játék szervezése, a menetének dokumentálása, ennek részeként a játékosokkal történő kommunikáció, a nyertesek azonosítása, valamint a nyeremények átadása és a nyeremény könyvelése és adójogi elszámolása.
A kezelt személyes adatok köre (a személyes adatok, amelyekre az adatkezelés kiterjed):
A játékosok vonatkozásában a Szervező az alábbi személyes adatokat kezeli:
a játékosok keresztneve,
játékos e-mail címe;
a Játékkal kapcsolatban a játékos cselekményei és a játékos részéről esetlegesen rendelkezésre bocsátott egyéb adat.

Az adatkezelés jogalapja:
A Játékban való részvétellel, a Nyeremények átadásával és a nyilvánosság erről való tájékoztatásával kapcsolatos adatkezelésnél az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – a nyereményjátékban való részvételre irányuló szerződés megkötése és teljesítése, amelyben a játékos az egyik fél. A nyereménnyel kapcsolatos adójogi elszámoláshoz szükséges adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az az adatkezelőre vonatkozó adójogi és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettség: az adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 169. § szakasza alapján köteles megőrizni.
Az adatkezelés időtartama:
A nyertes tekintetében: az adatokat a Szervező az Sztv. 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, így az adatokat a Szervező a Játékot követően 8 év múlva törli. Az adatok a nyeremények kiadásával kapcsolatos könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.
A nyeremények átadásának határidejét követően a Szervező valamennyi nem nyertes játékos Játékkal kapcsolatban kezelt személyes adatát törli.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
A játékosok és nyertesek által megadott adatokat tartalmazó adminisztrációs felülethez a Szervezőnek a játék szervezésével kapcsolatos feladataikat ellátó munkavállalói férnek hozzá egyedi jogosultság alapján.
A Szervező, mint adatkezelő az adatok biztonsága érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett és eljárási szabályokat alakított ki.

Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:
A személyes adatokhoz való hozzáférés
A Játékban résztvevő érintettek a Szervező alábbi elérhetőségein bármikor tájékoztatást kérhetnek arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy információt kapnak az alábbiakról:
az adatkezelés célja,
az érintett személyes adat(ok) kategóriái,
azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatot közölték, vagy közölni fogják (különösen a harmadik országbeli címzettek részére történő adattovábbítás és ennek garanciái),
a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam meghatározásának szempontjai,
a személyes adat helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való jog, valamint a személyes adat kezelése elleni tiltakozás joga,
panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,
az adat forrása, ha azt nem közvetlenül a Játékban résztvevő érintettektől vették fel, automatizált döntéshozatal (profilalkotás), amennyiben erre sor került.

A Játékban résztvevő érintettek jogosultak a Szervező által kezelt személyes adatokról másolatot kérni, kivéve, amennyiben ez mások jogait hátrányosan érintené. Az első példányon túli további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj számítható fel. A tájékoztatáshoz való jog biztosításához szükségessé válhat a személyazonosság igazolása.

Adathelyesbítés
Amennyiben a Játékban résztvevő érintett úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai pontatlanok, vagy hiányosak, úgy a kérésére a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve azokat kiegészítjük.

Törlés
A GDPR 17. cikkében foglalt esetekben, így például, ha a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, melyre azt a Szervező felvette, a Játékban résztvevő érintett kérheti a személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül való törlését.

Az adatkezelés korlátozása
A GDPR 18. cikke alapján, amennyiben a Játékban résztvevő érintett vitatja a Szervező által kezelt személyes adatok pontosságát, az adatkezelést jogellenesnek véli, de adattörlést nem kér, a Szervező által kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, avagy tiltakozását fejezte ki az adatkezeléssel szemben, kérheti az adatkezelés korlátozását. Ez esetben a korlátozás alá tartozó adatok csak a Játékban résztvevő érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése céljából, valamint fontos közérdekből kezelhetőek.

Adathordozhatóság
Amennyiben a személyes adatok automatizált módszerrel történő kezelése a Játékban részt vevő érintett hozzájárulásán alapul, vagy a vele kötött szerződés teljesítése érdekében történik, úgy a Játékban részt vevő érintett jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra kerülnek a Játékban résztvevő érintett által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek technológiai feltételei fennállnak.

Tiltakozás
A GDPR 21. cikkében részletezett esetekben a Játékban résztvevő érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben a Játékban résztvevő érintett személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából való kezelésével szemben fejezi ki tiltakozását, úgy e célra adatait a Szervező a továbbiakban nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A Játékban résztvevő érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés, mely a jogaira jelentős kihatással bír. E jog gyakorlását a GDPR bizonyos esetekben korlátozza, vagy a Játékban résztvevő érintett hozzájárulásától függően lehetővé teszi az automatizált döntéshozatal alkalmazását. A Játékban résztvevő érintett ezekben az esetekben is jogosult arra, hogy álláspontját kifejezze, emberi beavatkozást kérjen, valamint, hogy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az Ön jogainak biztosítására vonatkozó intézkedések
Amennyiben a Játékban résztvevő érintett a fenti igények tárgyában kéréssel fordul hozzánk, úgy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül megteszi a szükséges intézkedéseket, és legkésőbb az igény kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja őt a megtett intézkedésekről, avagy arról, hogy az igény mely okból nem volt teljesíthető. Előfordulhat, hogy az igény összetettsége vagy a kérelmek száma miatt a határidő meghosszabbítása válik szükségessé, mely legfeljebb további két hónapot vehet igénybe. Ha a Játékban résztvevő érintett igényét elektronikus úton nyújtotta be a Szervezőhöz, úgy a válaszadás is elektronikus úton történik, kivéve, amennyiben erre vonatkozóan a Játékban résztvevő érintett másképpen rendelkezett.

Jogorvoslati jog
A Játékban résztvevő érintett jogainak megsértése esetén a jogszabályban meghatározott feltételekkel: az illetékes adatvédelmi hatósághoz (listájuk: ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm, Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, tel. +36 (1) 391-1400) fordulhat, valamint bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre a Szervező, mint adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per – a Játékban résztvevő érintett választása szerint – a Játékban résztvevő érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható).

A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza.